SPÔSOB DODANIA

TOVAR, PRI KTOROM JE UVEDENÁ DOSTUPNOSŤ "SKLADOM" EXPEDUJEME NAJNESKÔR DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ OD VAŠEJ OBJEDNÁVKY A ZAPLATENÍ. 

IHNEĎ PO ODOSLANÍ OBJEDNÁVKY OD NÁS OBDRŽÍTE POTVRDZUJÚCI E-MAIL S ČÍSLOM OBJEDNÁVKY. STAV OBJEDNÁVKY SI MÔŽETE SLEDOVAŤ CEZ VÁŠ ÚČET PO PRIHLÁSENÍ V E-SHOPE.

DORUČENIE TOVARU KUPUJÚCIM JE REALIZOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM KURIÉRSKEJ SPOLOČNOSTI Paketa.

POŠTOVNÉ A BALNÉ JE V ZÁVISLOSTI OD VÁHY ZÁSIELOK:

1-20 kg  - 4,70€,

20-30KG - 5,70€,

30-40KG - 6,40€

40-50KG - 8,50€ 


Pri objednávke piva Vás kuriér pri preberaní vyzve k predloženiu občianského preukazu, keďže osoba musí mať viac 18 a viac rokov.


SPÔSOB PLATBY 

PLATOBNÉ ÚDAJE

Bankový účet: TATRA BANKA, a.s.
IBAN: 
SK7511000000002945087837
BIC/SWIFT: TATRSKBX

Pre úhradu za zakúpený tovar z nášho e-shopu si môžete vybrať z viacerých platobných metód. 

PLATBA PRI PREVZATÍ TOVARU (DOBIERKA)

Za tovar platíte až pri jeho preberaní kuriérovi alebo na pošte v prípade Slovenskej pošty. Dobierku spoplatňujeme sumou 1 €.

OKAMŽITÁ PLATBA PROSTREDNÍCTVOM PLATOBNEJ BRÁNY 

Je to najrýchlejší a najpohodlnejší spôsob ako vašu objednávku uhradiť. Ak si zvolíte túto možnosť, budete ihneď presmerovaný na platobnú bránu, kde si môžete ešte vybrať, či chcete platiť kartou, inou rýchlou platobnou metódou, ako napr. PayPal. Výhodou je, že okamžite dostaneme informáciu o vašej platbe a tovar sa môže pripravovať na expedovanie v čo najkratšom čase.

VRÁTENIE A REKLAMÁCIA 

STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY KUPUJÚCEHO

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením, t.j. mailovým upovedomením, že objednávka sa vybavuje.

Ak nebude kupujúci s tovarom spokojný, môže ho bez udania dôvodu vrátiť s originálom faktúry do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. na adresu spoločnosti:

Spracovňa ovocia... Nielen ovocie
Podkylava 75
916 16 Krajné

V tejto dobe musí byť predávajúcemu doručené písomné odstúpenie od zmluvy vlastnoručne podpísané kupujúcim spolu s nepoškodeným, nepoužívaným a neopotrebovaným tovarom v pôvodnom celistvom obale. Peniaze budú zaslané spätne v zákonnej lehote šekovou poukážkou na adresu, kde budú odpočítané poštovné poplatky. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

PLATNOSŤ CIEN

Ceny tovaru sú platné v momente objednania. Cena v už prijatej objednávke je nemenná. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien.

REKLAMÁCIA

Kupujúci je povinný po prevzatí dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nemusia byť predávajúcim uznané.

Prehliadku je kupujúci povinný urobiť tak, aby zistil všetky závady, ktoré možno zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Oznámenie o zistených závadách musí kupujúci urobiť u predávajúceho písomne (e-mailom) v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jedná a ako sa prejavujú.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú závadu. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod. alebo prostredníctvom e-mailu.

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení tovaru a sériové číslo tovaru, ktorého závady sú reklamované.

V prípade osobného odberu má kupujúci právo na prekontrolovanie tovaru pri jeho prevzatí a prípadné zjavné závady je povinný ihneď riešiť s predávajúcim. Zjavné závady, uplatnené u predávajúceho neskôr, nebudú predávajúcim uznané.

Rovnako nebude záruka uznaná v prípade poškodenia vinou zákazníka, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o produkt, vniknutím cudzích látok (prach, voda, atď.) do výrobku, či poškodením spôsobeným vyššou mocou.

Predávajúci nezodpovedá za prípadne závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a súčasne prevzatie tovaru neodmietol.

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení.

Reklamácie sú vybavované:

e-mailom: nielenovocie@gmail.com 

poštou

V prípade zaslania závadného tovaru k reklamácii je kupujúci povinný odovzdať tovar kompletný a vo vhodnom obalovom materiáli, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného tovaru – najlepšie v pôvodnom obale. Predávajúci nie je povinný prijať reklamáciu tovaru, pokiaľ nebude vhodne zabalený a dodaný s požadovaným súčasťami a príslušenstvom.

V prípade zaslania vadného tovaru k reklamácii prepravnou službou – na náklady kupujúceho – na adresu predajcu, musí byť zásielka viditeľne označená nápisom „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar vrátane potrebného príslušenstva, kópiu nákupného dokladu, sprievodný dopis (obsahujúci podrobné označenie závady a špecifikáciu práv, ktoré kupujúci v súvislosti s reklamáciou uplatňuje), prípadne i ďalšie doklady týkajúce sa dodania tovaru, a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý.

Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru,

uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania a o tomto vytvorí písomný zápis, alebo

odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu, alebo

reklamovaný tovar prijme k odbornému posúdeniu výrobcom, na základe ktorého výsledkov bude reklamácia buď uznaná za oprávnenú a riadne vybavená, alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu.

ZÁRUKA

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba uvedená na tovare.

DOPRAVA

1. OSOBNÝ ODBER V AGROPENZIÓNE ADAM , PODKYLAVA (VOPRED DOHODNUTÝ TERMÍN)  –  ZADARMO

2. Kuriérom Paketa  – (DOBIERKA) – 1DEŇ OD VYEXPEDOVANIA